Κυριακή 1 Μαΐου 2022

Πρόγραμμα Μηνός Μαΐου 2022

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο γεγονός μέσα στήν ἱστορία. Πρόκειται γιά θέωση καί ἀνάσταση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί γιά ἐλπίδα θεώσεως καί ἀναστάσεως τῆς δικῆς μας ὑποστάσεως. Ἀφοῦ βρέθηκε τό φάρμακο, ὑπάρχει ἐλπίδα ζωῆς. Διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀποκτᾶ ἄλλο νόημα καί ἡ ζωή καί ὁ θάνατος.

Δέν θεωροῦμε ὡς ζωή τό σύνολο τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά τήν κοινωνία μέ τόν Θεό. Καί δέν θεωροῦμε θάνατο τό τέλος τῆς παρούσης ζωῆς, ἀλλά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Χριστό, ἐνῶ ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα δέν εἶναι θάνατος, ἀλλά προσωρινός ὕπνος.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀκριβῶς ἐπειδή αἰσθάνεται ἑνωμένος μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό, μπορεῖ νά ὁμολογεῖ: “Εἶμαι πεπεισμένος, ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, οὔτε δυνάμεις, τίποτε εἰς τό παρόν, τίποτε εἰς τό μέλλον, τίποτε εἰς τά ὕψη, τίποτε εἰς τά βάθη, κανένα ἄλλο δημιούργημα δέν θά μπορέσῃ νά μᾶς χωρίσῃ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν ἔδειξε διά τοῦ Χριστοῦ Ιησοῦ τοῦ Κυρίου μας” (Ρωμ. η’, 38-39).

Στόν κατηχητικό λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας θριαμβευτικός παιάνας τῆς νίκης, λέγεται ὅτι μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ξεπεράστηκαν ὅλα τά ἀνθρώπινα προβλήματα.

- Κανείς δέν πρέπει νά θρηνεῖ γιά τήν φτώχεια καί γενικά γιά τήν στέρηση τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν ἀγαθῶν, γιατί “ἐφάνη ἡ κοινή Βασιλεία”.

- Κανείς δέν πρέπει νά ὀδύρεται γιά τά ἁμαρτήματα πού διέπραξε, γιατί “συγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε”.

- Κανείς δέν πρέπει νά φοβᾶται τόν θάνατο, γιατί “ἠλευθέρωσε ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος”.

Αὐτό τό “μηδείς” (κανείς) εἶναι τό ἀπόλυτο πού δημιουργεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Ὅσο κλεινόμαστε στό σχετικό καί δέν εἰσερχόμαστε μέσα στήν ἀπολυτότητα τοῦ “μηδείς”, τόσο θρηνοῦμε, ὀδυρόμαστε καί φοβόμαστε.

Γι’ αὐτό, κατά τίς εὐλογημένες, σαράντα τώρα, Ἀναστάσιμες τοῦ Κυρίου ἡμέρες, εὐχή καί προσευχή, καθημερινός πρωϊνός, ἑσπερινός καί βραδινός μας χαιρετισμός πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας, ἅς εἶναι ὁ ἀναστάσιμος ὕμνος καί χαιρετισμός:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!


ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ἐπιθυμοῦμε, καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, εἰλικρινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ συμμετοχή τους στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Εὐχαριστοῦμε τούς εὐσεβεῖς γονεῖς πού συνοδεύουν τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία καί τά στηρίζουν στήν χριστιανική πίστη. Τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ ἀγάπης τους. Τοὺς συνδρομητάς ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, τοὺς προσφέροντας δῶρα καὶ δέματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Ἀκόμη εὐχαριστοῦμε τούς νέους, τίς νέες καί τά παιδιά πού κοπιάζουν στό ἐνοριακό ἔργο. Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος ἑκατονταπλασίονα νὰ ἀνταποδόσει πρὸς ὅλους καὶ τὶς οἰκογένειές Σας.

Χριστός Ἀνέστη!


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Τετάρτη 4/5 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 5/5 τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης. Σάββατο 7/5 Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 9/5 τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου. Τετάρτη 11/5 Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομίτου, Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 14/5 Θεία Λειτουργία Τετάρτη 18/5 τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 21/5 Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων. Τετάρτη 25/5 ἡ Γ’ Εὐρεσις τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 27/5 τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.


Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κάθε Κυριακή ἕως καί 22/5 θά τελοῦνται δύο Θείες Λειτουργίες ὡς ἐξής:

  • 6.30 - 9.30 π.μ. Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

  • 10 - 11.15 π.μ. Β’ Θεία Λειτουργία.

Τήν Κυριακή 29/5 θά τελεσθεῖ μία Θεία Λειτουργία 7 - 10 π.μ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

(διά ζώσης)

  • Κάθε Δευτέρα 9μμ συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους.

  • Κάθε Τρίτη 7μμ ἑσπερινός, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

  • Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἑσπερινή ὁμιλία.

  • Κάθε Σάββατο 5-6μμ κατηχητικὴ συνάντηση μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες δημοτικοῦ καί συνάντηση μέ τούς γονεῖς.

  • Κάθε Σάββατο 4-5μμ κατηχητική συνάντηση με τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες γυμνασίου καί λυκείου.

  • Τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου καὶ ὥρα 7μμ στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Στό τέλος τῆς συνάντησης θά κοπεῖ τιμητική τοῦρτα γιά τούς νεόνυμφους τῆς χρονιᾶς. Σᾶς περιμένουμε ὅλους.


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Ἡ ἱερὰ Ἐξομολόγηση κάθε Δευτέρα ἀπό τόν π. Δημήτριο Γαλάνη(6971897040) καί κάθε Πέμπτη ἀπό τόν π. Δημήτριο Θεοδώρου(6945750755) κατόπιν τηλεφωνικῆς συννενόησης.

Στίς 31 Μαΐου θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα 8.30μμ - 00.30πμ.


ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28Μαΐου

ΩΡΑ 19:00’ - 21:00’ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἀπὸ ὅλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Μαΐου

ΩΡΑ 07:00’ - 10:30’ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θά τελεσθεῖ ἁγιασμός στόν αὔλειο χῶρο καί θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν τὰ κόλλυβα τῆς Παναγίας.

ΩΡΑ 19:00’ Ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαῖου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.


ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Τὸ Σάββατο 4 Ἰουνίου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει τὸ ἐτήσιο προσκύνημα στὸ Ἅγιον Ὅρος. Τὸ πρωΐ 6:30 ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ναό. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει τὸν περίπλου τῆς Νοτίας πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ἁγιασμὸ καὶ προσκύνηση Τιμίου Ξύλου καὶ ἱερῶν Λειψάνων. Γεῦμα στὴν Οὐρανούπολη. Στὴν ἐπιστροφὴ ἐπίσκεψη στὸ Μοναστῆρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Ὀλυμπιάδα - Χαλκιδικῆς. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Τριανταφυλλιά Καλλεάδου, στὸ τηλ. 6934003560.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!