Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Πρόγραμμα Μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2020

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

*******

Ιερος Ναοσ

Αγιου Ιωαννου Προδρομου Νεας Κρηνησ

************

Προγραμμα

Λατρευτικης και Ενοριακησ Ζωησ

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Τὴν Δευτέρα, μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, διαβάζουμε στὸ Συναξάρι τῆς ἡμέρας: «Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς, αὐτὸ τὸ πανάγιον καὶ ζωοποιὸν καὶ παντοδύναμον ἐορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ ὁμότιμον καὶ ὁμοούσιον καὶ ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ» καὶ καταλήγει: «Τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῶν Ἀποστόλων σου Χριστὲ Θεός, ἐλέησον ἠμᾶς. Ἀμήν». ἑβδομάδα, λοιπόν, μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἑβδομάδα τοῦ ἁγίου Πνεύματος «καὶ κατάλυση εἰς πάντα».

Κατὰ τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι τὸ Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας πιστεύουμε καὶ ὁμολογοῦμε «καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυ-νούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».

βεβαιότητα τῆς πατερικῆς θεολογίας εἶναι ὅτι, χωρὶς τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μαρτυρία καταντᾶ κενὸς τόπος, διακονία ἐπιτήδευση, προσευχὴ μονόλογος, κοινωνία ἀπρόσωπη μᾶζα, ποιμαντικὸς μόχθος ὁργανωτικὴ κίνηση στὸ κενό. Ἀντίθετα, μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔχουμε ζωὴ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν πτώση νίκη, ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μετάνοια καὶ καινούργια ζωή. Ὅσοι βαπτίζονται στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἐνδύονται τὸν Κύριο καὶ εἰσέρχονται στὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἰκειοποιοῦνται τὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ.

Ὅλη ἡ ἐπιμέλεια καὶ ὁ ἀγῶνας τοῦ ἀνθρώπου συγκεντρώνονται στὴν ἀπόκτηση τοῦ Πνεύματος τοῦ Κυρίου καὶ τὴν καρποφορία τῶν καρπῶν του, ἀπὸ τοὺς ὁποίους γνωρίζεται καὶ μὲ τοὺς ὁποίους ἐκφράζεται ἡ χριστιανικὴ ζωή. Κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο: «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια·...». Χωρὶς τὸ ἅγιο Πνεῦμα εἴμαστε ξένοι καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ τὴ μετοχὴ μας ὅμως στὴ χάρη τοῦ Πνεύματος συναπτόμαστε μὲ τὴ Θεότητα.

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα οἰκοδομεῖ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τελειώνει τὰ μυστήρια, χορηγεῖ, ἐνεργεῖ, αὐξάνει καὶ τελειώνει τὰ πάντα, μᾶς χαρίζει κάθε πλήρωμα εὐλογίας στὸν παρόντα αἰῶνα καὶ στὸν μέλλοντα. Ἡ ἀπουσία ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ γεννᾶ τὴν ἐσωτερικὴ ἐρήμωση καὶ ἐρείπωση τοῦ ἀνθρώπου, τὴ σύγχυση καὶ τὴ διαστροφή, τὸ ψέμα καὶ τὴν τραγωδία, τὴν ἀδυναμία καὶ ἀποτυχία τοῦ καλουμένου πνευματικοῦ βίου.

 Ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γεννᾶ τὴν κρίση καὶ τὰ δεινά του. Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς μας εἶναι στὴν οὐσία του ἀντιπνευματικός. Γι’αὐτὸ καὶ ὁ ὀρθολογιστὴς ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ παραδεχθεῖ τὴν ἀλήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἠθικὴ ἀταξία τῆς ζωῆς του φυγαδεύει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν πραγματικὴ χαρά, τὴν βαθειὰ εἰρήνη, τὴ μακροθυμία καὶ τὴν πηγαία καλοσύνη.

Ἀποθεώνει τὸ πρόσκαιρο, τὸ ἐπιφανειακό, τὸ φανταχτερό. Ὅμως, χωρὶς τὴν πνοὴ καὶ τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅσο καὶ ἂν προσπαθεῖ μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν θολὴ σύγχυση καὶ τὸν παραλογισμὸ στὸν ὁποῖο ζεῖ. Μιλᾶ γιὰ τὴν ἑνότητα ἀλλὰ ζεῖ τὴ διαίρεση, τὸ διχασμὸ καὶ τὴ διάσταση. Διακηρύσσει ὅτι βρίσκεται στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπικοινωνίας, ποῦ καταργεῖ σύνορα καὶ φραγμοὺς καὶ ὅμως ἐγκλωβίζεται στὴν ἀπομόνωση, τὴ μοναξιά, τὴν πλήξη καὶ τὴν κατάθλιψη.

Ἀδελφοί μου, μόνο μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μπορεῖ ὁ ἀγῶνας μας νὰ ἔχει καρποὺς γιὰ νὰ ἐπανορθώνουμε τὴ σχέση μας, τὴν κοινωνία, μὲ τὸν ἐαυτό μας, τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους. Αὐτές τίς ἡμέρες ἰδιαίτερα, ἐγκαρδίως ἄς προσευχηθοῦμε:

«Πνεῦμα ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, ἐλθέ, ἀπερίγραπτον φῶς, τὸ πάντα πληροῦν καὶ ζωοποιοῦν, καὶ φώτισον ἡμᾶς τοὺς ἐσκοτισμένους τοῖς πάθεσιν· ἴασαι τὴν φύσιν ἡμῶν τὴν συντριβεῖσαν ἐκ τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ, διὰ τῆς μεταλήψεως τῶν ἀχράντων του Χριστοῦ μυστηρίων τύπωσον ἐν ἡμῖν τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, τοῦ ταπεινοῦ καὶ πράου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ αἴροντος τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου· δεόμεθά Σου, ταχὺ ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».

 ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Τετάρτη 3/6 καί 10/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας Πέμπτη 11/6 τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ. Τετάρτη 17/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 24/6 τό Γενέθλιο τοῦ Προδρόμου καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 29/6 Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἀποστόλων. Τρίτη 30/6 Σύναξη τῶν 12 Ἀποστόλων.

 ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ – ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τὴν Παρασκευὴ 12 Ἰουνίου καὶ ὥρα 8:30μμ μέ 12:30 τά μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερό μας ναὸ ἱερὰ ἀγρυπνία γιά ὅλους καί ἰδιαίτερα γιά ὅλα τά διαγωνιζόμενα παιδιά μας. Θά γίνει καί ἰδιαίτερη δέηση γιά τήν ἐπιτυχία τους. Θερμή παράκληση νά ἐκκλησιαστοῦν, νά κοινωνήσουν καί ὅλοι μας θερμά νά προσευχηθοῦμε γιά τόν ἀγώνα τους.

Τὴν Παρασκευὴ 24 Ἰουλίου καὶ ὥρα 8:30μμ μὲ 12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας Ἄννας, τῆς Μητέρας τῆς Παναγίας μας.

Τὸ μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως κατὰ τοὺς μῆνες Ἰούνιο καὶ Ἰούλιο τελεῖται κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννόησης.

π. Δημήτριος Θεοδώρου 6945750755 - π. Δημήτριος Γαλάνης 6971897040

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

·   Τὴν Παρασκευή 5 Ἰουνίου μαζί μὲ τὸν Ἑσπερινό 7μμ. θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα τοῦ Ψυχοσαββάτου τῆς Πεντηκοστῆς.

·   Τὸ Σάββατο 6 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-8:30πμ. μαζί μὲ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα. Παρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ ἑτοιμάσουμε τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφοὺς μας.

·   Τὸ Σάββατο 6 Ἰουνίου καὶ ὥρα 8:30μμ. – 12:30πμ ὁ Ἑσπερινός, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς.

·   Τὴν Κυριακή 7 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀμέσως, ὁ μέγας ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας. Τὴν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχουμε κατάλυση εἰς πάντα.

·   Τήν Δευτέρα 8 Ἰουνίου 7-10πμ Ὅρθρος καί Θ. Λειτουργία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη 1/7 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τρίτη 7/7 τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Τετάρτη 8/7 τοῦ Ἁγίου Προκοπίου καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 11/7 τῆς Ἁγίας Εὐφημίας. Τετάρτη 15/7 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.  Παρασκευή 17/7 τῆς ἁγίας Μαρίνης.  Δευτέρα 20/7 τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ. Τετάρτη 22/7 τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 27/7 τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28/7 τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Τετάρτη 29/7 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.

 

«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 

καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 

καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 

Φιλάνθρωπε, δόξα σοι».

 

ΚΑΛΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Πρόγραμμα Σαββάτου και Κυριακής 30 και 31 Μαΐου

Αγαπητοί αδελφοί,
Σήμερα Σάββατο στις 7μμ θα τελεστούν ο Αναστάσιμος Εσπερινός και ο Όρθρος της Κυριακής.
Αύριο Κυριακή θα τελεστούν δύο Θείες Λειτουργίες στις 7πμ και στις 9πμ.
Εκ του ιερού ναού

Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Πρόγραμμα εβδομάδος 25 έως 31 Μαΐου

Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ

ΑΓ. Ι­Ω­ΑΝ­ΝΟΥ ΠΡΟ­ΔΡΟ­ΜΟΥ

Ν. ΚΡΗ­ΝΗΣ

*********

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

********

 

Τρίτη 26 Μαΐου 8.30μμ – 12.30πμ

Ἀγρυπνία γιά τήν Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

 

Τετάρτη 27 Μαΐου 7μμ.

Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.

 

Πέμπτη 28 Μαΐου 7πμ – 10πμ

Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος.

      

 

********

 

   Εκ του ιερου ναου

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Πανήγυρις Παναγίας Πορταΐτισσας

Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ

ΝΕ­ΑΣ ΚΡΗ­ΝΗΣ & ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΡΙ­ΑΣ

*********

Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ

ΑΓ. Ι­Ω­ΑΝ­ΝΟΥ ΠΡΟ­ΔΡΟ­ΜΟΥ

Ν. ΚΡΗ­ΝΗΣ

*********


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΗΣ

********

Σαββατο 23h Maioy


Ὥρα 7μμ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός

μετ᾿ ἀρτοκλασίας. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ

ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας.


Κυριακη 24h Maioy


Ὥρα 6πμ. Ὀ Ὄρθρος καὶ Α’ Θεία

Λειτουργία.


Ὥρα μ. Β’ Θεία Λειτουργία. Στὸ τέλος τῆς

Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ

προσφερθοῦν τὰ κόλλυβα τῆς Παναγίας.


********


Εκ του ιερου ναου


Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών

Αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη!
Όπως γνωρίζετε από την Κυριακή 17 Μαΐου επανερχόμαστε στο κανονικό λειτουργικό πρόγραμμα τηρουμένων των υγειονομικών κανόνων που έχουν επιβληθεί.

Ο Ιερός Ναός θα λειτουργήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Σάββατο 16/5 : 9μμ - 12.30πμ Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 17/5 : 7.15πμ - 8.30πμ Α' Θεία Λειτουργία(συνίσταται για τους μεγαλύτερους σε ηλικία)
                          9πμ - 10:15πμ  Β' Θεία Λειτουργία(συνίσταται για τις οικογένειες)

Τετάρτη 20/5 : 7πμ - 9.30πμ Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Παράκληση της Πορταΐτισσας.

Πέμπτη 21/5 :  7πμ - 9.30πμ Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Σάββατο 23/5 : 7πμ - 9.30πμ Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Οι ευπαθείς ομάδες και όσοι έχουν υποψία ότι ασθενούν παρακαλούμε να μένουν στο σπίτι τους.

Μέσα στον Ιερό Ναό θα μπορούν να εκκλησιάζονται περί τα 40 άτομα. Θα υπάρχουν, όμως, καρέκλες στην αυλή και στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, καθώς και στην αίθουσα τηρουμένων πάντοτε των υγειονομικών ρυθμίσεων.

Για όσους θα εκκλησιάζονται στους κλειστούς χώρους υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη χρήση μάσκας.

Σας παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις των προσώπων που έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη της επιβολής των μέτρων και να μη τους φέρνετε σε δύσκολη θέση.

Ο Σεβασμός στο πρόσωπο του συνανθρώπου είναι πρωτεύουσα Χριστιανική Αρετή!

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Προσφορά δέματος απόρων

Χριστός Ανέστη!
Αγαπητοί μας,
Σας ευχαριστούμε για την αγαπητική σας ανταπόκριση στο κάλεσμα της ενορίας μας υπέρ των απόρων αδελφών μας.
Συγκεντρώθηκε ικανή ποσότητα τροφίμων και την Πέμπτη 21 Μαΐου και ώρες 10πμ με 1μμ και 6μμ με 8μμ θα μοιραστούν στους δικαιούχους. Όσοι ακόμη επιθυμείτε να προσφέρετε μπορείτε να το κάνετε καθημερινά.
Σας ευχόμαστε ο Θεός της αγάπης να ανταμείβει κάθε προσφορά σας.

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Σας ευχαριστούμε!

Αγαπητοί αδελφοί,
Χριστός Ανέστη!
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα της ενορίας μας για συγκέντρωση τροφίμων.
Η δράση συνεχίζεται σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη 6μμ με 8μμ.
Επειδή πολλοί μας ενημερώσατε ότι αντί δέματος θέλετε να προσφέρετε χρήματα, σας κοινοποιούμε τον τραπεζικό λογαριασμό του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου μας. Παρακαλώ να μην αμελήσετε να παραλάβετε την σχετική απόδειξη.
GR9601722200005220090633421
(Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Ν. Κρήνης).
Σας ευχαριστούμε

Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Συγκέντρωση τροφίμων

Χριστός Ανέστη!
Αγαπητοί αδελφοί μας,
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης το Φιλόπτωχο Ταμείο μας καλείται και πάλι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των απόρων αδελφών της ενορίας μας. Γι' αυτό σας καλούμε σε συγκέντρωση τροφίμων. Θα δοθούν περίπου 100 δέματα στους δικαιούχους.
Το κάθε δέμα θα περιλαμβάνει τα εξής τρόφιμα:
1. Κατεψυγμένο Κοτόπουλο
2. Γάλα μακράς διαρκείας
3. Όσπρια
4. Λάδι
5. Βιτάμ
6. Τυρί φέτα
7. Ζάχαρη
8. Αλεύρι
9. Ρύζι
10. Σάλτσα τομάτας
11. Καφέ
12. Μακαρόνια
Περιμένουμε τα δέματά σας Δευτέρα 11, Τρίτη 12 και Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6μμ με 8μμ στον Ιερό Ναό.
Παρακαλούμε πολύ να μην αμελήσουμε τους κανόνες υγιεινής κατά την διαδικασία.
Σας ευχαριστούμε πολύ!