Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Πρόγραμμα Μηνός Μαΐου 2021

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο γεγονός μέσα στήν ἱστορία. Πρόκειται γιά θέωση καί ἀνάσταση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί γιά ἐλπίδα θεώσεως καί ἀναστάσεως τῆς δικῆς μας ὑποστάσεως. Ἀφοῦ βρέθηκε τό φάρμακο, ὑπάρχει ἐλπίδα ζωῆς. Διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστού ἀποκτᾶ ἄλλο νόημα καί ἡ ζωή καί ὁ θάνατος.

Δέν θεωροῦμε ὡς ζωή τό σύνολο τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά τήν κοινωνία μέ τόν Θεό. Καί δέν θεωροῦμε θάνατο τό τέλος τῆς παρούσης ζωῆς, ἀλλά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Χριστό, ἐνῶ ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα δέν εἶναι θάνατος, ἀλλά προσωρινός ὕπνος.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀκριβῶς ἐπειδή αἰσθάνεται ἑνωμένος μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό, μπορεῖ νά ὁμολογεῖ: “Εἶμαι πεπεισμένος, ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, οὔτε δυνάμεις, τίποτε εἰς τό παρόν, τίποτε εἰς τό μέλλον, τίποτε εἰς τά ὕψη, τίποτε εἰς τά βάθη, κανένα ἄλλο δημιούργημα δέν θά μπορέσῃ νά μᾶς χωρίσῃ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν ἔδειξε διά τοῦ Χριστοῦ Ιησοῦ τοῦ Κυρίου μας”(Ρωμ. Η’, 38-39).

Στόν κατηχητικό λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας θριαμβευτικός παιάνας τῆς νίκης, λέγεται ὅτι μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ξεπεράστηκαν ὅλα τά ἀνθρώπινα προβλήματα.

- Κανείς δέν πρέπει νά θρηνεῖ γιά τήν φτώχεια καί γενικά γιά τήν στέρηση τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν ἀγαθῶν, γιατί “ἐφάνη ἡ κοινή Βασιλεία”.

- Κανείς δέν πρέπει νά ὀδύρεται γιά τά ἁμαρτήματα πού διέπραξε, γιατί “συγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε”.

- Κανείς δέν πρέπει νά φοβᾶται τόν θάνατο, γιατί “ἠλευθέρωσε ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος”.

Αὐτό τό “μηδεῖς”(κανείς) εἶναι τό ἀπόλυτο πού δημιουργεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Ὅσο κλεινόμαστε στό σχετικό καί δέν εἰσερχόμαστε μέσα στήν ἀπολυτότητα τοῦ “μηδείς”, τόσο καί θρηνοῦμε, ὀδυρόμαστε καί φοβόμαστε.

Γι’ αὐτό κατά τίς εὐλογημένες, σαράντα τώρα, Ἀναστάσιμες τοῦ Κυρίου ἡμέρες, εὐχή καί προσευχή, καθημερινός πρωϊνός, ἑσπερινός καί βραδινός μας χαιρετισμός πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας, ἅς εἶναι ὁ ἀναστάσιμος ὕμνος καί χαιρετισμός:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!


ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ἐπιθυμοῦμε, καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, εἰλικρινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ συμμετοχή τους στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Εὐχαριστοῦμε τούς εὐσεβεῖς γονεῖς πού συνοδεύουν τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία καί τά στηρίζουν στήν χριστιανική πίστη. Τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους πού στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ ἀγάπης τους. Τοὺς συνδρομητάς ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, τοὺς προσφέροντας δῶρα καὶ δέματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Ἀκόμη εὐχαριστοῦμε τούς νέους, τίς νέες καί τά παιδιά πού κοπιάζουν στό ἐνοριακό ἔργο. Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος ἑκατονταπλασίονα νὰ ἀνταποδόσει πρὸς ὅλους καὶ τὶς οἰκογένειές Σας.

Χριστός Ἀνέστη!


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Τρίτη 11/5 Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομίτου καί Κυρίλλου καί Μεθοδίου. Τετάρτη 12/5 καί 19/5 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 21/5 Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων. Τρίτη 25/5 ἡ Γ’ Εὐρεσις τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τετάρτη 26/5 τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 27/5 Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩΝ

Κυριακή 9/5: 7-9.30πμ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

                        10-11πμ Θεία Λειτουργία

Σάββατο 15/5: 7-11μμ(βράδυ) Ἑσπερινός, Ἱερό Εὐχέλαιο, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Κυριακή 16/5: 7-10.15πμ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Σάββατο 22/5: 7-11μμ(βράδυ) Ἑσπερινός, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Κυριακή 23/5: 7-10.15πμ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Σάββατο 29/5: 7-11μμ(βράδυ) Ἑσπερινός, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Κυριακή 30/5: 7-10.15πμ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

- Κάθε Δευτέρα 9μμ συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους (διαδικτυακά).

- Κάθε Τρίτη 7μμ ἑσπερινός, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

- Κάθε Τρίτη 9.30μμ συνάντηση μέ γονεῖς τῶν κατηχητικῶν σχολείων.

- Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἑσπερινή ὁμιλία.

- Κάθε Σάββατο 5-6μμ κατηχητικὴ συνάντηση μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες κάθε βαθμίδος (διαδικτυακά).

- Τὴν Κυριακὴ 30 Μαΐου καὶ ὥρα 7μμ στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους.


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ἡ ἱερὰ Ἐξομολόγηση κάθε Δευτέρα ἀπό τόν π. Δημήτριο Γαλάνη(6971897040) καί κάθε Πέμπτη ἀπό τόν π. Δημήτριο Θεοδώρου(6945750755) κατόπιν τηλεφωνικῆς συννενόησης.

Στίς 31 Μαΐου μετά τόν ἑσπερινό θά τελεσθεῖ καί ὁ ἀγιασμός γιά τόν καινούργιο μῆνα.


ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5ῃ Ἰουνίου

ΩΡΑ 19:00’–21:00’ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἀπὸ ὅλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Ἰουνίου

ΩΡΑ 07:00’–10:30’ Ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν τὰ κόλλυβα τῆς Παναγίας.

ΩΡΑ 19:00’–20:00’ Ὁ Ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνον καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Κυριακή του Θωμά - Δύο Θ. Λειτουργίες

Την Κυριακή του Θωμά, 9 Μαΐου, θα τελεστούν δύο Θείες Λειτουργίες

7 με 9.30πμ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

10 με 11πμ Θεία Λειτουργία

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος 2021

 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΝΑ ΜΑΣ

Ἀδελφοί μας, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὅ,τι κάνει, τό κάνει γιά τήν σωτηρία μας. Ὁ Χριστός θεράπευε τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, ἐνῶ ἀπαγορευόταν, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία μέ τήν πολλή της διάκριση καί σοφία προσαρμόζει τήν λατρευτική, καί ὄχι μόνο, ζωή της στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Αὐτό ἔκανε ἀνά τούς αἰῶνες, αὐτό κάνει καί σήμερα καί αὐτό θά κάνει καί στό μέλλον γιατί εἶναι ἐλεύθερη. Ὁ φυσικός χρόνος ποτέ δέν στάθηκε ἐμπόδιο οὔτε καί δέσμευσε τήν Ἐκκλησία. Ὁ ἀκριβής χρόνος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μᾶς εἶναι ἄγνωστος. Οἱ εὐαγγελιστές δέν τόν ὁρίζουν καί μάλιστα διαφωνοῦν μεταξύ τους ἄν ἔγινε μετά τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἤ τό πρωί τῆς Κυριακῆς. Ἄρα δέν ὑπάρχει κανένας λόγος προσκόλλησης σέ συγκεκριμένη ὥρα τέλεσης τῶν ἀκολουθιῶν μας, ἀρκεῖ νά εἶναι μετά τόν ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου πού ἐκκλησιαστικά ἀλλάζει ἡ ἡμέρα. Ἡ Ἐκκλησία δέν κοιτάζει τό ρολόι γιά νά πεῖ τό “Χριστός Ἀνέστη” γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὁ νικητής αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Μπροστά στίς ἅγιες ἡμέρες σᾶς καλοῦμε νά γιορτάσουμε μονοιασμένοι καί ἀγαπημένοι. Ἄς ἀφεθοῦμε στήν προσευχή καί ἄς γιορτάσουμε τό Πάσχα τῶν Ἑλλήνων, τό Πάσχα τοῦ Χριστοῦ μας μέ ὅλη μας τήν καρδιά.

ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟ, ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

7.00’ – 9.30’ πμ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

10.00’ – 11.00’ πμ. Θεία Λειτουργία.

6.30’ – 8.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

7.00’ – 9.00’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.30’ – 8.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

7.00’ – 9.00’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30’ – 6.30’ μμ. Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

6.30’ – 8.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου καί τό τροπάριον τῆς Κασσιανῆς μοναχῆς.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

6.00’ – 7.30’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, γιά τούς ἐργαζομένους.

5.30’ – 6.30’ μμ. Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

6.30’ – 8.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

7.00’ – 9.00’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

5.30’ – 9.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8.00’ – 10.15’ πμ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ.

10.15’ – 12.15’ πμ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ.

6.00’ – 9.30’ μμ. Ὁ Ὄρθρος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου-Ἐγκώμια

9.00’ μμ. Ἡ ἔξοδος τοῦ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ καὶ λιτάνευσις πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.


ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

7.30’ – 9.30’ πμ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία.

8.10’ μμ.                 Ἡ Παννυχίδα τοῦ Πάσχα.

9.00’ – 10:30’ μμ. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

                                 Θεία Λειτουργία.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

7:00’ μμ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς «ΑΓΑΠΗΣ».


ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τοῦ ἁγίου Γεωργίου

7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

6.30’ – 7.30’ μμ. Ὁ Ἑσπερινός τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στὸ παρεκκλήσιο τῶν ἁγίων, δίπλα στὸν Ναό μας, μέ ἀρτοκλασία καὶ προσκύνηση τῶν ἱερῶν τους Λειψάνων.


ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ερήνης.

7.00’ - 9.30’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

6.30’ – 7.30’ μμ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση τῶν ἁγίων.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

7.00’ – 9.30’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

 

«ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΕ»

Ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτελεῖ – σὲ συνδυασμὸ πάντοτε πρὸς τὴν μεγάλη γιορτὴ τοῦ Πάσχα – τὴ σημαντικότερη περίοδο τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας βιώνει τὸ λυτρωτικὸ δόγμα της, γιορτάζει τὴν πλήρωση τῆς θείας περὶ τὸν ἄνθρωπο οἰκονομίας, συμμετέχει μυστικὰ στὸ σωτήριο Πάθος τοῦ Χριστοῦ, θρηνώντας τὴν κάκωση καὶ τὸ θάνατο τοῦ μεγάλου της Νεκροῦ, ποὺ διὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἐνταφιασμοῦ Του συνέτριψε τὸ διάβολο, κατήργησε τὴν ἁμαρτία, ἔκοψε τὸ θάνατο, ποὺ ἔσπειρε ἀλόγιστα ἡ Εὕα στὴν Ἐδέμ, καὶ ἄνοιξε τὸ δρόμο πρὸς τὸν ὀγδοατισμὸ τῆς οὐράνιας θείας Βασιλείας.

Αὐτὸ τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καλούμεθα καὶ φέτος νὰ γιορτάσουμε, προσέχοντας ὅμως τοῦτο: Τὰ πάθη καὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ δὲν προσφέρονται μόνο γιὰ ἀνθρωποκεντρικὲς συναισθηματικὲς σκέψεις, ἀλλὰ γιὰ πορεία ἀναγεννήσεως, ἀνακαινίσεως, δοξασμοῦ καὶ θεώσεως. Χρειάζεται προσωπικὴ ὑπαρξιακὴ προσέγγιση αὐτῶν τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν γεγονότων.

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς θὰ πεῖ ὅτι ἔχουμε δύο δυνατότητες: ἡ μία νὰ σταυρώσουμε ξανὰ τὸν Χριστό, ἁμαρτάνοντες μὲ τὰ μέλη μας, τὰ ὁποῖα μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα εἶναι μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ σταυρωθοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό.

Οὐσιαστικὰ, πρόκειται γιὰ τὶς δύο δυνατότητες ποὺ εἶχαν οἱ δύο λῃστὲς, ποὺ σταυρώθηκαν μὲ τὸν Χριστὸ στὸν Γολγοθά. Ὁ ἕνας ἀποδείχτηκε μεγάλος θεολόγος, ὁ ἄλλος βλάσφημος. Δὲν φθάνει νὰ εἶναι κανεὶς πλησίον τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, ἀλλὰ νὰ συσταυρωθεῖ μαζί Του, νὰ ἀποβάλῃ «τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ» καὶ νὰ ἐνδυθεῖ «τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτοῦ (Κολ. Γ’, 9-10)».


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση

Την Κυριακή των Βαΐων θα τελεστούν δύο Θείες Λειτουργίες.
 
  • Α' 7 - 9.30πμ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
  • Β' 10-11πμ. Θεία Λειτουργία
     
    ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 18 Απριλίου θα τελεστούν δύο Θείες Λειτουργίες.

7 με 9.30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία

10 με 11 Θεία Λειτουργία