Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Πρόγραμμα Μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριὰ τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ IOYNIOY - ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Τὴν Δευτέρα, μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, διαβάζουμε στὸ Συναξάρι τῆς ἡμέρας: «Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς, αὐτὸ τὸ πανάγιον καὶ ζωοποιὸν καὶ παντοδύναμον ἐορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ ὁμότιμον καὶ ὁμοούσιον καὶ ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ» καὶ καταλήγει: «Τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῶν Ἀποστόλων σου Χριστὲ Θεός, ἐλέησον ἠμᾶς. Ἀμήν». Ἡ ἑβδομάδα, λοιπόν, μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἑβδομάδα τοῦ ἁγίου Πνεύματος «καὶ κατάλυση εἰς πάντα».
Κατὰ τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι τὸ Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας πιστεύουμε καὶ ὁμολογοῦμε «καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυ-νούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».
Ἡ βεβαιότητα τῆς πατερικῆς θεολογίας εἶναι ὅτι χωρὶς τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ μαρτυρία καταντᾶ κενὸς τόπος, ἡ διακονία ἐπιτήδευση, ἡ προσευχὴ μονόλογος, ἡ κοινωνία ἀπρόσωπη μᾶζα, ὁ ποιμαντικὸς μόχθος ὀργανωτικὴ κίνηση στὸ κενό. Ἀντίθετα, μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔχουμε ζωὴ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν πτώση νίκη, ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μετάνοια καὶ καινούργια ζωή. Ὅσοι βαπτίζονται στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἐνδύονται τὸν Κύριο καὶ εἰσέρχονται στὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἰκειοποιοῦνται τὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ.
Ὅλη ἡ ἐπιμέλεια καὶ ὁ ἀγῶνας τοῦ ἀνθρώπου συγκεντρώνονται στὴν ἀπόκτηση τοῦ Πνεύματος τοῦ Κυρίου καὶ τὴν καρποφορία τῶν καρπῶν του, ἀπὸ τοὺς ὁποίους γνωρίζεται καὶ μὲ τοὺς ὁποίους ἐκφράζεται ἡ χριστιανικὴ ζωή. Χωρὶς τὸ ἅγιο Πνεῦμα εἴμαστε ξένοι καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ τὴ μετοχὴ μας ὅμως στὴ χάρη τοῦ Πνεύματος συναπτόμαστε μὲ τὴ Θεότητα.
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα οἰκοδομεῖ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τελειώνει τὰ μυστήρια, χορηγεῖ, ἐνεργεῖ, αὐξάνει καὶ τελειώνει τὰ πάντα, μᾶς χαρίζει κάθε πλήρωμα εὐλογίας στὸν παρόντα αἰῶνα καὶ στὸν μέλλοντα. Ἡ ἀπουσία ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ γεννᾶ τὴν ἐσωτερικὴ ἐρήμωση καὶ ἐρείπωση τοῦ ἀνθρώπου, τὴ σύγχυση καὶ τὴ διαστροφή, τὸ ψέμα καὶ τὴν τραγωδία, τὴν ἀδυναμία καὶ ἀποτυχία τοῦ καλουμένου πνευματικοῦ βίου.
Ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γεννᾶ τὴν κρίση καὶ τὰ δεινά του. Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς μας εἶναι στὴν οὐσία του ἀντιπνευματικός. Γι’αὐτὸ καὶ ὁ ὀρθολογιστὴς ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ παραδεχθεῖ τὴν ἀλήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἠθικὴ ἀταξία τῆς ζωῆς του φυγαδεύει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν πραγματικὴ χαρά, τὴν βαθειὰ εἰρήνη, τὴ μακροθυμία καὶ τὴν πηγαία καλοσύνη.
Ἀποθεώνει τὸ πρόσκαιρο, τὸ ἐπιφανειακό, τὸ φανταχτερό. Ὅμως, χωρὶς τὴν πνοὴ καὶ τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅσο καὶ ἂν προσπαθεῖ μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν θολὴ σύγχυση καὶ τὸν παραλογισμὸ στὸν ὁποῖο ζεῖ. Μιλᾶ γιὰ τὴν ἑνότητα ἀλλὰ ζεῖ τὴ διαίρεση, τὸ διχασμὸ καὶ τὴ διάσταση. Διακηρύσσει ὅτι βρίσκεται στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπικοινωνίας, ποῦ καταργεῖ σύνορα καὶ φραγμοὺς καὶ ὅμως ἐγκλωβίζεται στὴν ἀπομόνωση, τὴ μοναξιά, τὴν πλήξη καὶ τὴν κατάθλιψη.
Ἀδελφοί μου, μόνο μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μπορεῖ ὁ ἀγῶνας μας νὰ ἔχει καρποὺς γιὰ νὰ ἐπανορθώνουμε τὴ σχέση μας, τὴν κοινωνία, μὲ τὸν ἐαυτό μας, τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους.
«Πνεῦμα ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, ἐλθέ, ἀπερίγραπτον φῶς, τὸ πάντα πληροῦν καὶ ζωοποιοῦν, καὶ φώτισον ἠμᾶς τοὺς ἐσκοτισμένους τοῖς πάθεσιν· ἴασαι τὴν φύσιν ἡμῶν τὴν συντριβεῖσαν ἐκ τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ, διὰ τῆς μεταλήψεως τῶν ἀχράντων του Χριστοῦ μυστηρίων τύπωσον ἐν ἠμὶν τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, τοῦ ταπεινοῦ καὶ πράου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ αἴροντος τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου· δεόμεθά Σου, ταχὺ ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Τετάρτη 6/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας Δευτέρα 11/6 τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ. Τετάρτη 13/6 καὶ 20/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Κυριακή 24/6 τό Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τετάρτη 27/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 29/6 Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἀποστόλων. Σάββατο 30/6 Σύναξη τῶν 12 Ἀποστόλων.
Τὴν Κυριακὴ 1 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30μμ θὰ γίνει ἑόρτια γαμήλια δεξίωση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια.

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ – ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τὴν Παρασκευὴ 22 Ἰουνίου καὶ ὥρα 8:30μμ μέ 12:30 τά μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερό μας ναὸ ἱερὰ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ πολιούχου μας.
Τὴν Παρασκευὴ 27 Ἰουλίου καὶ ὥρα 8:30μμ μὲ 12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.
 
Τὸ μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως κατὰ τοὺς μῆνες Ἰούνιο καὶ Ἰούλιο τελεῖται κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννόησης.
π. Δημήτριος Θεοδώρου 6945750755 - π. Δημήτριος Γαλάνης 6971897040

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατὰ τὸ μῆνα Ἰούλιο καὶ Αὔγουστο διακόπτονται ὅλες οἱ κατηχητικὲς συναντήσεις τῆς ἐνορίας μας.

Κυριακή 1/7 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Τετάρτη 4/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 7/7 τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Κυριακή 8/7 τοῦ ἁγίου Προκοπίου. Τετάρτη 11/7 τῆς Ἁγίας Εὐφημίας καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τρίτη 17/7 τῆς ἁγίας Μαρίνης. Τετάρτη 18/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 20/7 τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ. Κυριακή 22/7 τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Τετάρτη 25/7 κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 27/7 τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ
Ἡ Ἐνορία μας, σὺν Θεῷ, ἀπό τήν Δευτέρα 25 Ἰουνίου ἕως τήν Πέμπτη 28 Ἰουνίου ὁργανώνει προσκύνημα στὸ νησὶ τῆς Ρόδου καὶ στὴν Σύμη. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου τηλ. 2310436556.

«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 
Φιλάνθρωπε, δόξα σοι».


ΚΑΛΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ