Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Πρόγραμμα Μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2022

ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Τὴν Δευτέρα, μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, διαβάζουμε στὸ Συναξάρι τῆς ἡμέρας: «Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς, αὐτὸ τὸ πανάγιον καὶ ζωοποιὸν καὶ παντοδύναμον ορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ ὁμότιμον καὶ ὁμοούσιον καὶ ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ» καὶ καταλήγει: «Τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῶν Ἀποστόλων σου Χριστὲ Θεός, ἐλέησον μᾶς. Ἀμήν». ἑβδομάδα, λοιπόν, μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἑβδομάδα τοῦ ἁγίου Πνεύματος «καὶ κατάλυση εἰς πάντα».

Κατὰ τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι τὸ Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς ὁμολογοῦμε: «καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».

βεβαιότητα τῆς πατερικῆς θεολογίας εἶναι ὅτι, χωρὶς τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μαρτυρία καταντᾶ κενὸς τόπος, διακονία ἐπιτήδευση, προσευχὴ μονόλογος, κοινωνία ἀπρόσωπη μᾶζα, ποιμαντικὸς μόχθος ὁργανωτικὴ κίνηση στὸ κενό. Ἀντίθετα, μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔχουμε ζωὴ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν πτώση νίκη, ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μετάνοια καὶ καινούργια ζωή. Ὅσοι βαπτίζονται στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἐνδύονται τὸν Κύριο καὶ εἰσέρχονται στὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἰκειοποιοῦνται τὴν ζωὴ τοῦ Θεοῦ.

Ὅλη ἡ ἐπιμέλεια καὶ ὁ ἀγῶνας τοῦ ἀνθρώπου συγκεντρώνονται στὴν ἀπόκτηση τοῦ Πνεύματος τοῦ Κυρίου καὶ τὴν καρποφορία τῶν καρπῶν του, ἀπὸ τοὺς ὁποίους γνωρίζεται καὶ μὲ τοὺς ὁποίους ἐκφράζεται ἡ χριστιανικὴ ζωή. Κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο: «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια·...». Χωρὶς τὸ ἅγιο Πνεῦμα εἴμαστε ξένοι καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ τὴν μετοχὴ μας ὅμως στὴν χάρη τοῦ Πνεύματος συναπτόμαστε μὲ τὴν Θεότητα.

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα οἰκοδομεῖ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τελειώνει τὰ μυστήρια, χορηγεῖ, ἐνεργεῖ, αὐξάνει καὶ τελειώνει τὰ πάντα, μᾶς χαρίζει κάθε πλήρωμα εὐλογίας στὸν παρόντα αἰῶνα καὶ στὸν μέλλοντα. Ἡ ἀπουσία ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ γεννᾶ τὴν ἐσωτερικὴ ἐρήμωση καὶ ἐρείπωση τοῦ ἀνθρώπου, τὴν σύγχυση καὶ τὴν διαστροφή, τὸ ψέμα καὶ τὴν τραγωδία, τὴν ἀδυναμία καὶ ἀποτυχία τοῦ καλουμένου πνευματικοῦ βίου.

Ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γεννᾶ τὴν κρίση καὶ τὰ δεινά του. Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς μας εἶναι στὴν οὐσία του ἀντιπνευματικός. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ὀρθολογιστὴς ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ παραδεχθεῖ τὴν ἀλήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἠθικὴ ἀταξία τῆς ζωῆς του φυγαδεύει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν πραγματικὴ χαρά, τὴν βαθειὰ εἰρήνη, τὴν μακροθυμία καὶ τὴν πηγαία καλοσύνη.

Ἀποθεώνει τὸ πρόσκαιρο, τὸ ἐπιφανειακό, τὸ φανταχτερό. Ὅμως, χωρὶς τὴν πνοὴ καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅσο καὶ ἂν προσπαθεῖ μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν θολὴ σύγχυση καὶ τὸν παραλογισμὸ στὸν ὁποῖο ζεῖ. Μιλᾶ γιὰ τὴν ἑνότητα ἀλλὰ ζεῖ τὴν διαίρεση, τὸν διχασμὸ καὶ τὴν διάσταση. Διακηρύσσει ὅτι βρίσκεται στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπικοινωνίας, ποῦ καταργεῖ σύνορα καὶ φραγμοὺς καὶ ὅμως, ἐγκλωβίζεται στὴν ἀπομόνωση, τὴν μοναξιά, τὴν πλήξη καὶ τὴν κατάθλιψη.

Ἀδελφοί μου, μόνο μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μπορεῖ ὁ ἀγῶνας μας νὰ ἔχει καρποὺς γιὰ νὰ ἐπανορθώνουμε τὴν σχέση μας, τὴν κοινωνία, μὲ τὸν ἐαυτό μας, τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους. Αὐτές τίς ἡμέρες ἰδιαίτερα, ἐγκαρδίως ἄς προσευχηθοῦμε:

«Πνεῦμα ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, ἐλθέ, ἀπερίγραπτον φῶς, τὸ πάντα πληροῦν καὶ ζωοποιοῦν, καὶ φώτισον ἡμᾶς τοὺς ἐσκοτισμένους τοῖς πάθεσιν· ἴασαι τὴν φύσιν ἡμῶν τὴν συντριβεῖσαν ἐκ τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ, διὰ τῆς μεταλήψεως τῶν ἀχράντων το Χριστοῦ μυστηρίων τύπωσον ἐν ἡμῖν τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, τοῦ ταπεινοῦ καὶ πράου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ αἴροντος τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου· δεόμεθά Σου, ταχὺ ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». Ἀμήν.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Πέμπτη 2/6 τῆς Θείας Ἀναλήψεως. Παρασκευή 3/6 Θεία Λειτουργία. Τετάρτη 8/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας Σάββατο 11/6 τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ. Τετάρτη 15/6 καί 22/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 24/6 τό Γενέθλιο τοῦ Προδρόμου. Τετάρτη 29/6 Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἀποστόλων καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 30/6 Σύναξη τῶν 12 Ἀποστόλων.


ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ – ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τὴν Τρίτη 31 Μαΐου καὶ ὥρα 8.30μμ μέ 12.30 τά μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερό μας ναὸ ἱερὰ ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης, θά γίνει καί ἰδιαίτερη δέηση γιά τούς διαγωνιζόμενους μαθητές. Θερμή παράκληση, τα παιδιά νά ἐκκλησιαστοῦν, νά κοινωνήσουν καί ὅλοι μας θερμά νά προσευχηθοῦμε γιά τόν ἀγώνα τους καί τήν ἐπιτυχία τους.

Τὴν Πέμπτη 21 Ἰουλίου καὶ ὥρα 8:30μμ μὲ 12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.

Τὸ μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως κατὰ τοὺς μῆνες Ἰούνιο καὶ Ἰούλιο τελεῖται κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννόησης.

Ἡ συνάντηση μέ τούς νέους καί τά ζευγάρια θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου 7μμ.

Τό πρόγραμμα κατηχητικῶν συναντήσεων διακόπτεται την Κυριακή 3 Ἰουλίου.


ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 • Τήν Πέμπτη 9 Ἰουνίου θά προσφερθεῖ τό δέμα ἀπόρων 10πμ - 1μμ καί 6 - 7μμ.

 • Τὴν Παρασκευή 10 Ἰουνίου μαζί μὲ τὸν Ἑσπερινό 7μμ. θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα τοῦ Ψυχοσαββάτου τῆς Πεντηκοστῆς.

 • Τὸ Σάββατο 11 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-8:30πμ. μαζί μὲ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα. Παρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ ἑτοιμάσουμε τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφοὺς μας.

 • Τὴν Κυριακή 12 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀμέσως, ὁ μέγας ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας. Τὴν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχουμε κατάλυση εἰς πάντα.

 • Τήν Δευτέρα 13 Ἰουνίου 7-10πμ Ὅρθρος καί Θ. Λειτουργία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή 1/7 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Τετάρτη 6/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 7/7 τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Παρασκευή 8/7 τοῦ Ἁγίου Προκοπίου. Δευτέρα 11/7 τῆς Ἁγίας Εὐφημίας. Τρίτη 12/7 τοῦ Ὁσίου Παϊσίου. Τετάρτη 13/7 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Κυριακή 17/7 τῆς ἁγίας Μαρίνης. Τετάρτη 20/7 τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 25/7 τῆς ἀγίας Ἄννης. Τετάρτη 27/7 τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 28/7 τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.


«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 

καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 

καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 

Φιλάνθρωπε, δόξα σοι».


ΚΑΛΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Πανήγυρις Παναγίας Πορταΐτισσας


 

Κυριακή 1 Μαΐου 2022

Πρόγραμμα Μηνός Μαΐου 2022

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο γεγονός μέσα στήν ἱστορία. Πρόκειται γιά θέωση καί ἀνάσταση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί γιά ἐλπίδα θεώσεως καί ἀναστάσεως τῆς δικῆς μας ὑποστάσεως. Ἀφοῦ βρέθηκε τό φάρμακο, ὑπάρχει ἐλπίδα ζωῆς. Διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀποκτᾶ ἄλλο νόημα καί ἡ ζωή καί ὁ θάνατος.

Δέν θεωροῦμε ὡς ζωή τό σύνολο τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά τήν κοινωνία μέ τόν Θεό. Καί δέν θεωροῦμε θάνατο τό τέλος τῆς παρούσης ζωῆς, ἀλλά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Χριστό, ἐνῶ ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα δέν εἶναι θάνατος, ἀλλά προσωρινός ὕπνος.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀκριβῶς ἐπειδή αἰσθάνεται ἑνωμένος μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό, μπορεῖ νά ὁμολογεῖ: “Εἶμαι πεπεισμένος, ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, οὔτε δυνάμεις, τίποτε εἰς τό παρόν, τίποτε εἰς τό μέλλον, τίποτε εἰς τά ὕψη, τίποτε εἰς τά βάθη, κανένα ἄλλο δημιούργημα δέν θά μπορέσῃ νά μᾶς χωρίσῃ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν ἔδειξε διά τοῦ Χριστοῦ Ιησοῦ τοῦ Κυρίου μας” (Ρωμ. η’, 38-39).

Στόν κατηχητικό λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας θριαμβευτικός παιάνας τῆς νίκης, λέγεται ὅτι μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ξεπεράστηκαν ὅλα τά ἀνθρώπινα προβλήματα.

- Κανείς δέν πρέπει νά θρηνεῖ γιά τήν φτώχεια καί γενικά γιά τήν στέρηση τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν ἀγαθῶν, γιατί “ἐφάνη ἡ κοινή Βασιλεία”.

- Κανείς δέν πρέπει νά ὀδύρεται γιά τά ἁμαρτήματα πού διέπραξε, γιατί “συγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε”.

- Κανείς δέν πρέπει νά φοβᾶται τόν θάνατο, γιατί “ἠλευθέρωσε ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος”.

Αὐτό τό “μηδείς” (κανείς) εἶναι τό ἀπόλυτο πού δημιουργεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Ὅσο κλεινόμαστε στό σχετικό καί δέν εἰσερχόμαστε μέσα στήν ἀπολυτότητα τοῦ “μηδείς”, τόσο θρηνοῦμε, ὀδυρόμαστε καί φοβόμαστε.

Γι’ αὐτό, κατά τίς εὐλογημένες, σαράντα τώρα, Ἀναστάσιμες τοῦ Κυρίου ἡμέρες, εὐχή καί προσευχή, καθημερινός πρωϊνός, ἑσπερινός καί βραδινός μας χαιρετισμός πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας, ἅς εἶναι ὁ ἀναστάσιμος ὕμνος καί χαιρετισμός:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!


ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ἐπιθυμοῦμε, καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, εἰλικρινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ συμμετοχή τους στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Εὐχαριστοῦμε τούς εὐσεβεῖς γονεῖς πού συνοδεύουν τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία καί τά στηρίζουν στήν χριστιανική πίστη. Τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ ἀγάπης τους. Τοὺς συνδρομητάς ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, τοὺς προσφέροντας δῶρα καὶ δέματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Ἀκόμη εὐχαριστοῦμε τούς νέους, τίς νέες καί τά παιδιά πού κοπιάζουν στό ἐνοριακό ἔργο. Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος ἑκατονταπλασίονα νὰ ἀνταποδόσει πρὸς ὅλους καὶ τὶς οἰκογένειές Σας.

Χριστός Ἀνέστη!


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Τετάρτη 4/5 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 5/5 τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης. Σάββατο 7/5 Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 9/5 τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου. Τετάρτη 11/5 Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομίτου, Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 14/5 Θεία Λειτουργία Τετάρτη 18/5 τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 21/5 Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων. Τετάρτη 25/5 ἡ Γ’ Εὐρεσις τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 27/5 τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.


Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κάθε Κυριακή ἕως καί 22/5 θά τελοῦνται δύο Θείες Λειτουργίες ὡς ἐξής:

 • 6.30 - 9.30 π.μ. Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

 • 10 - 11.15 π.μ. Β’ Θεία Λειτουργία.

Τήν Κυριακή 29/5 θά τελεσθεῖ μία Θεία Λειτουργία 7 - 10 π.μ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

(διά ζώσης)

 • Κάθε Δευτέρα 9μμ συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους.

 • Κάθε Τρίτη 7μμ ἑσπερινός, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

 • Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἑσπερινή ὁμιλία.

 • Κάθε Σάββατο 5-6μμ κατηχητικὴ συνάντηση μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες δημοτικοῦ καί συνάντηση μέ τούς γονεῖς.

 • Κάθε Σάββατο 4-5μμ κατηχητική συνάντηση με τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες γυμνασίου καί λυκείου.

 • Τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου καὶ ὥρα 7μμ στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Στό τέλος τῆς συνάντησης θά κοπεῖ τιμητική τοῦρτα γιά τούς νεόνυμφους τῆς χρονιᾶς. Σᾶς περιμένουμε ὅλους.


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Ἡ ἱερὰ Ἐξομολόγηση κάθε Δευτέρα ἀπό τόν π. Δημήτριο Γαλάνη(6971897040) καί κάθε Πέμπτη ἀπό τόν π. Δημήτριο Θεοδώρου(6945750755) κατόπιν τηλεφωνικῆς συννενόησης.

Στίς 31 Μαΐου θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα 8.30μμ - 00.30πμ.


ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28Μαΐου

ΩΡΑ 19:00’ - 21:00’ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἀπὸ ὅλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Μαΐου

ΩΡΑ 07:00’ - 10:30’ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θά τελεσθεῖ ἁγιασμός στόν αὔλειο χῶρο καί θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν τὰ κόλλυβα τῆς Παναγίας.

ΩΡΑ 19:00’ Ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαῖου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.


ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Τὸ Σάββατο 4 Ἰουνίου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει τὸ ἐτήσιο προσκύνημα στὸ Ἅγιον Ὅρος. Τὸ πρωΐ 6:30 ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ναό. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει τὸν περίπλου τῆς Νοτίας πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ἁγιασμὸ καὶ προσκύνηση Τιμίου Ξύλου καὶ ἱερῶν Λειψάνων. Γεῦμα στὴν Οὐρανούπολη. Στὴν ἐπιστροφὴ ἐπίσκεψη στὸ Μοναστῆρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Ὀλυμπιάδα - Χαλκιδικῆς. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Τριανταφυλλιά Καλλεάδου, στὸ τηλ. 6934003560.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!