Κυριακή 1 Μαΐου 2022

Πρόγραμμα Μηνός Μαΐου 2022

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο γεγονός μέσα στήν ἱστορία. Πρόκειται γιά θέωση καί ἀνάσταση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί γιά ἐλπίδα θεώσεως καί ἀναστάσεως τῆς δικῆς μας ὑποστάσεως. Ἀφοῦ βρέθηκε τό φάρμακο, ὑπάρχει ἐλπίδα ζωῆς. Διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀποκτᾶ ἄλλο νόημα καί ἡ ζωή καί ὁ θάνατος.

Δέν θεωροῦμε ὡς ζωή τό σύνολο τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά τήν κοινωνία μέ τόν Θεό. Καί δέν θεωροῦμε θάνατο τό τέλος τῆς παρούσης ζωῆς, ἀλλά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Χριστό, ἐνῶ ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα δέν εἶναι θάνατος, ἀλλά προσωρινός ὕπνος.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀκριβῶς ἐπειδή αἰσθάνεται ἑνωμένος μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό, μπορεῖ νά ὁμολογεῖ: “Εἶμαι πεπεισμένος, ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, οὔτε δυνάμεις, τίποτε εἰς τό παρόν, τίποτε εἰς τό μέλλον, τίποτε εἰς τά ὕψη, τίποτε εἰς τά βάθη, κανένα ἄλλο δημιούργημα δέν θά μπορέσῃ νά μᾶς χωρίσῃ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν ἔδειξε διά τοῦ Χριστοῦ Ιησοῦ τοῦ Κυρίου μας” (Ρωμ. η’, 38-39).

Στόν κατηχητικό λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας θριαμβευτικός παιάνας τῆς νίκης, λέγεται ὅτι μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ξεπεράστηκαν ὅλα τά ἀνθρώπινα προβλήματα.

- Κανείς δέν πρέπει νά θρηνεῖ γιά τήν φτώχεια καί γενικά γιά τήν στέρηση τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν ἀγαθῶν, γιατί “ἐφάνη ἡ κοινή Βασιλεία”.

- Κανείς δέν πρέπει νά ὀδύρεται γιά τά ἁμαρτήματα πού διέπραξε, γιατί “συγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε”.

- Κανείς δέν πρέπει νά φοβᾶται τόν θάνατο, γιατί “ἠλευθέρωσε ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος”.

Αὐτό τό “μηδείς” (κανείς) εἶναι τό ἀπόλυτο πού δημιουργεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Ὅσο κλεινόμαστε στό σχετικό καί δέν εἰσερχόμαστε μέσα στήν ἀπολυτότητα τοῦ “μηδείς”, τόσο θρηνοῦμε, ὀδυρόμαστε καί φοβόμαστε.

Γι’ αὐτό, κατά τίς εὐλογημένες, σαράντα τώρα, Ἀναστάσιμες τοῦ Κυρίου ἡμέρες, εὐχή καί προσευχή, καθημερινός πρωϊνός, ἑσπερινός καί βραδινός μας χαιρετισμός πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας, ἅς εἶναι ὁ ἀναστάσιμος ὕμνος καί χαιρετισμός:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!


ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ἐπιθυμοῦμε, καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, εἰλικρινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ συμμετοχή τους στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Εὐχαριστοῦμε τούς εὐσεβεῖς γονεῖς πού συνοδεύουν τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία καί τά στηρίζουν στήν χριστιανική πίστη. Τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ ἀγάπης τους. Τοὺς συνδρομητάς ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, τοὺς προσφέροντας δῶρα καὶ δέματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Ἀκόμη εὐχαριστοῦμε τούς νέους, τίς νέες καί τά παιδιά πού κοπιάζουν στό ἐνοριακό ἔργο. Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος ἑκατονταπλασίονα νὰ ἀνταποδόσει πρὸς ὅλους καὶ τὶς οἰκογένειές Σας.

Χριστός Ἀνέστη!


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Τετάρτη 4/5 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 5/5 τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης. Σάββατο 7/5 Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 9/5 τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου. Τετάρτη 11/5 Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομίτου, Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 14/5 Θεία Λειτουργία Τετάρτη 18/5 τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 21/5 Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων. Τετάρτη 25/5 ἡ Γ’ Εὐρεσις τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 27/5 τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.


Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κάθε Κυριακή ἕως καί 22/5 θά τελοῦνται δύο Θείες Λειτουργίες ὡς ἐξής:

 • 6.30 - 9.30 π.μ. Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

 • 10 - 11.15 π.μ. Β’ Θεία Λειτουργία.

Τήν Κυριακή 29/5 θά τελεσθεῖ μία Θεία Λειτουργία 7 - 10 π.μ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

(διά ζώσης)

 • Κάθε Δευτέρα 9μμ συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους.

 • Κάθε Τρίτη 7μμ ἑσπερινός, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

 • Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἑσπερινή ὁμιλία.

 • Κάθε Σάββατο 5-6μμ κατηχητικὴ συνάντηση μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες δημοτικοῦ καί συνάντηση μέ τούς γονεῖς.

 • Κάθε Σάββατο 4-5μμ κατηχητική συνάντηση με τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες γυμνασίου καί λυκείου.

 • Τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου καὶ ὥρα 7μμ στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Στό τέλος τῆς συνάντησης θά κοπεῖ τιμητική τοῦρτα γιά τούς νεόνυμφους τῆς χρονιᾶς. Σᾶς περιμένουμε ὅλους.


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Ἡ ἱερὰ Ἐξομολόγηση κάθε Δευτέρα ἀπό τόν π. Δημήτριο Γαλάνη(6971897040) καί κάθε Πέμπτη ἀπό τόν π. Δημήτριο Θεοδώρου(6945750755) κατόπιν τηλεφωνικῆς συννενόησης.

Στίς 31 Μαΐου θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα 8.30μμ - 00.30πμ.


ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28Μαΐου

ΩΡΑ 19:00’ - 21:00’ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἀπὸ ὅλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Μαΐου

ΩΡΑ 07:00’ - 10:30’ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θά τελεσθεῖ ἁγιασμός στόν αὔλειο χῶρο καί θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν τὰ κόλλυβα τῆς Παναγίας.

ΩΡΑ 19:00’ Ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαῖου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.


ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Τὸ Σάββατο 4 Ἰουνίου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει τὸ ἐτήσιο προσκύνημα στὸ Ἅγιον Ὅρος. Τὸ πρωΐ 6:30 ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ναό. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει τὸν περίπλου τῆς Νοτίας πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ἁγιασμὸ καὶ προσκύνηση Τιμίου Ξύλου καὶ ἱερῶν Λειψάνων. Γεῦμα στὴν Οὐρανούπολη. Στὴν ἐπιστροφὴ ἐπίσκεψη στὸ Μοναστῆρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Ὀλυμπιάδα - Χαλκιδικῆς. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Τριανταφυλλιά Καλλεάδου, στὸ τηλ. 6934003560.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος 2022

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΒΡΑΔΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σιγῆ, κατάνυξη, δέος, περισυλλογή καί ἀναμονὴ παντοῦ κυριαρχεῖ. Ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ Θεῖο Δρᾶμα καὶ βαθειὰ συγκινημένος ἀπὸ τὴ Μεγαλοβδομαδιάτικη κατάνυξη, συνοδεύει τὸν Θεῖο Νεκρό. Ἄδει καὶ ψάλλει ἱεροπρεπῶς: «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστὲ καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σὴν». Ἡ ἱερὴ πομπὴ εἰσέρχεται στὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς. Ἐκεῖ θὰ ψαλλεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση «ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων πατέρων, γονέων, τέκνων, συζύγων, ἀδελφῶν, φίλων καὶ συγγενῶν...». Σᾶς καλοῦμε ὅλους σ’ αὐτὸ τό προσκύνημα προσευχῆς, τιμῆς καὶ μνήμης.


ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

6.30’ – 9.30 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

10.00’ – 11.15’ π.μ. Β’ Θεία Λειτουργία.

7.30’ – 9.30’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ.


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

7.00’ – 9.30’ π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

7.30’ – 9.30’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

7.00’ – 9.30’ π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

7.30’ – 9.30’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου καί τό τροπάριον τῆς Κασσιανῆς μοναχῆς.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

6.00’ – 7.30’ π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, γιά τούς ἐργαζομένους.

6.00’ – 7.00’ μ.μ. Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

7.30’ – 9.30’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

7.00’ – 9.00’ π.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία.

7.00’ – 11.00’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8.15’ – 10.15’ π.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ.

10.15’ – 12.15’ π.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ.

7.00’ – 11.00’ μ.μ. Ὁ Ὄρθρος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου-Ἐγκώμια

9.15’ μ.μ. Ἡ ἔξοδος τοῦ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ καὶ ἐπιμνημόσυνος δέηση στὸ Κοιμητήριον

τῆς Καλαμαριᾶς.


ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

7.30’ – 9.30’ πμ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία.

11.00’ μμ. Ἡ Παννυχίδα τοῦ Πάσχα.

12.00’ – 02:00’ πμ. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

7.00’ μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς «ΑΓΑΠΗΣ» καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.


ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τοῦ ἁγίου Γεωργίου

7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

6.30’ – 7.30’ μμ. Ὁ Ἑσπερινός τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στὸ παρεκκλήσιο τῶν ἁγίων, δίπλα στὸ Ναό μας, μέ ἀρτοκλασία καὶ προσκύνηση τῶν ἱερῶν τους Λειψάνων.


ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ειρήνης.

7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

6.30’ – 7.30’ μμ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση τῶν ἁγίων.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.


«ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΕ»

Ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτελεῖ -σὲ συνδυασμὸ πάντοτε πρὸς τὴν μεγάλη γιορτὴ τοῦ Πάσχα- τὴ σημαντικότερη περίοδο τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας βιώνει τὸ λυτρωτικὸ δόγμα της, γιορτάζει τὴν πλήρωση τῆς θείας περὶ τὸν ἄνθρωπο οἰκονομίας, συμμετέχει μυστικὰ στὸ σωτήριο Πάθος τοῦ Χριστοῦ, θρηνώντας τὴν κάκωση καὶ τὸ θάνατο τοῦ μεγάλου της Νεκροῦ, ποὺ διὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἐνταφιασμοῦ του συνέτριψε τὸν διάβολο, κατήργησε τὴν ἁμαρτία, ἔκοψε τὸν θάνατο, ποὺ ἔσπειρε ἀλόγιστα ἡ Εὕα στὴν Ἐδέμ, καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο πρὸς τὸν ὀγδοατισμὸ τῆς οὐράνιας θείας Βασιλείας.

Αὐτὸ τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καλούμεθα καὶ φέτος νὰ γιορτάσουμε, προσέχοντας ὅμως τοῦτο: Τὰ πάθη καὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ δὲν προσφέρονται μόνο γιὰ ἀνθρωποκεντρικὲς συναισθηματικὲς σκέψεις, ἀλλὰ γιὰ πορεία ἀναγεννήσεως, ἀνακαινίσεως, δοξασμοῦ καὶ θεώσεως. Χρειάζεται προσωπικὴ ὑπαρξιακὴ προσέγγιση αὐτῶν τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν γεγονότων.

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς θὰ πεῖ ὅτι ἔχουμε δύο δυνατότητες: ἡ μία νὰ σταυρώσουμε ξανὰ τὸν Χριστό, ἁμαρτάνοντες μὲ τὰ μέλη μας, τὰ ὁποῖα μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα εἶναι μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ σταυρωθοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό.

Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ τὶς δύο δυνατότητες ποὺ εἶχαν οἱ δύο λῃστὲς ποὺ σταυρώθηκαν μὲ τὸν Χριστὸ στὸν Γολγοθά. Ὁ ἕνας ἀποδείχτηκε μεγάλος θεολόγος, ὁ ἄλλος βλάσφημος. Δὲν φθάνει νὰ εἶναι κανεὶς πλησίον τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, ἀλλὰ νὰ συσταυρωθεῖ μαζί Του, νὰ ἀποβάλῃ «τὸν παλιὸ ἄνθρωπο καί τίς πράξεις του» καὶ νὰ ἐνδυθεῖ «τὸν νέον πού ἀνακαινίζεται συνεχώς μέ περισσότερη ἐπίγνωση ὅτι εἶναι εἰκόνα αὐτοῦ πού τόν ἔκτισε.» (Κολ. Γ’, 9-10)


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Πρόγραμμα 8-10 Απριλίου

Παρασκευή 8-4
7.30 μ.μ. -- Ο Ακάθιστος Ύμνος

Σάββατο 9-4
7-9 π.μ. -- Όρθρος και Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. -- Αναστάσιμος Εσπερινός

Κυριακή 10-4 -- Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
6.30-9.30 π.μ. -- Όρθρος και Θεία Λειτουργία
10-11.30 π.μ. -- Β' Θεία Λειτουργία
6 μ.μ. -- Ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός

Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Συγκέντρωση τροφίμων

Συγκέντρωση Τροφίμων

Αγαπητοί αδελφοί,
Εν όψει της εορτής του Πάσχα, στον ναό μας θα γίνει συγκέντρωση τροφίμων για να μοιραστούν 100 περίπου δέματα σε άπορους αδελφούς μας.
Παρακαλώ, να συνδράμουμε όλοι, όσο μπορούμε.
Τα τρόφιμα θα συγκεντρωθούν την Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρες 9-12πμ και 5-7μμ και θα διατεθούν την επόμενη μέρα.
Τα δέματα θα περιέχουν

1. Ένα τσουρέκι
2. Ένα κρασί
3. Δέκα κόκκινα αυγά
4. Ένα λάδι
5. Βούτυρο
6. Αλεύρι
7. Ρύζι
8. Μακαρόνια
9. Κριθαράκι
10. Όσπρια
11. Γάλα
12. Τυρί φέτα
13. Ζάχαρη
14. Καφέ
15. Σάλτσα τομάτας
16. Κατεψυγμένο κοτόπουλο (θα αγοραστεί από τον ναό)
17. Νωπός κιμάς (θα αγοραστεί από τον ναό)

Για όσους επιθυμούν μπορούν να συνεισφέρουν και χρηματικά στον τραπεζικό λογαριασμό GR96 0172 2200 0052 2009 0633 421 (τράπεζα Πειραιώς, δικαιούχος Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Νέας Κρήνης).

Σας ευχαριστούμε για την όποια σας προσφορά.

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

Πρόγραμμα 1-3 Απριλίου

Παρασκευή 1-4
7.30-9 μ.μ. -- Δ' Χαιρετισμοί

Σάββατο 2-4
7-9 π.μ. -- Όρθρος και Θ. Λειτουργία
6.30 μ.μ. -- Αναστάσιμος Εσπερινός

Κυριακή 3-4
6.30-9.30 π.μ. -- Όρθρος και Θ. Λειτουργία
10-11.15 π.μ. -- Β' Θ. Λειτουργία
6 μ.μ. -- Κατανυκτικός Εσπερινός

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Πρόγραμμα Μηνός Απριλίου 2022

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΒΡΑΔΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σιγῆ, κατάνυξη, δέος, περισυλλογή καί ἀναμονὴ παντοῦ κυριαρχεῖ. Ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ Θεῖο Δρᾶμα καὶ βαθειὰ συγκινημένος ἀπὸ τὴ μεγαλοβδομαδιάτικη κατάνυξη, συνοδεύει τὸν Θεῖο Νεκρό. Ἄδει καὶ ψάλλει ἱεροπρεπῶς: «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστὲ καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σὴν». Ἡ ἱερὴ πομπὴ εἰσέρχεται στὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς. Ἐκεῖ, θὰ ψαλλεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση «πρ ναπαύσεως τν ψυχν τν κεκοιμημένων πατέρων, γονέων, συζύγων, τέκνων, δελφν, φίλων κα συγγενν...». Σᾶς καλοῦμε ὅλους σ’ αὐτὸ τό προσκύνημα προσευχῆς, τιμῆς καὶ μνήμης.

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (4 - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 4/4, Τρίτη 5/4 καί Πέμπτη 7/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6:30-7:30μ.μ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 6/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 4-7:30μ.μ. τὸ μικρό Ἀπόδειπνο, ὁ Μεγάλος Κανόνας καί ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή 8/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7:30-9:30μ.μ. ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος.

Σάββατο 9/4 Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία 7:30-9:15π.μ.

Κυριακή 10/4 Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6 ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ἑσπερινή ὁμιλία.


ΣΤ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (11 – 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 11/4, Τρίτη 12/4 καί Πέμπτη 14/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6:30-7:30μ.μ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 13/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἑσπέρας στίς 4 ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή 15/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Σάββατο 16/4 Σάββατο τοῦ Λαζάρου στὶς 7:30 – 9:15π.μ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.


ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

1. Ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ δὲν τελοῦνται Μνημόσυνα.

2. Ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ τοῦ Λαζάρου μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ διακόπτονται οἱ κατηχητικὲς μας συναντήσεις.

3. Τὴν Πέμπτη 14/4 τὸ πρωί 10π.μ.-1μ.μ. καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-7 μ.μ. ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει τὸ ”ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΕΜΑ„.

4. Μαζὶ μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς Μ. Ἐβδομάδος νὰ παραλάβετε καὶ τὸ δίπτυχο γιὰ τὰ ὀνόματα ὑπὲρ ὑγείας γιὰ τὸ Εὐχέλαιο τῆς Μ. Τετάρτης καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Σαββάτου.

5. Τὴν Μεγάλη Πέμπτη στὶς 11 τό βράδυ μετὰ τὴν ἀκολουθία τῶν ΠΑΘΩΝ θὰ γίνει ὁ στολισμὸς τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Ἱ. Ναὸς θὰ παραμείνει ἀνοικτὸς ὅλη τὴ νύκτα.

6. Ἡ ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ θὰ γίνει στὶς 9:00μ.μ. γιὰ τὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς.

7. Τὴν λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως, ἀπὸ ἁγνὸ κερί, μπορεῖτε νὰ τὴν προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὸ παγκάρι τοῦ ναοῦ μας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

- Κάθε Δευτέρα 9.30μ.μ. διάλογος με φοιτητές καί νέους (διά ζώσης).

- Κάθε Τετάρτη 9:30μ.μ. συνάντηση μέ γονεῖς (διαδικτυακά).

- Κάθε Σάββατο 4μ.μ. κατηχητικὴ συνάντηση μέ τούς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες κάθε βαθμίδος (διαδικτυακά).

- Κάθε Κυριακή ἑσπερινή ὁμιλία μετά τόν κατανυκτικό ἑσπερινό.


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση γίνεται σχεδόν καθημερινά. Παράκληση νὰ προηγεῖται συνεννόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο Θεοδώρου στὸ τηλ. 6945750755 καὶ μέ τόν π. Δημήτριο Γαλάνη στό τηλ. 6971897040.


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου σηματοδοτεῖ καί δίδει τήν δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά βιώσει δύο λυτρωτικά γεγονότα.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ διάβαση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν χῶρο τῆς ἁμαρτίας στόν χῶρο τῆς μετανοίας, τό πέρασμα ἀπό τήν φθορά καί τόν θάνατο στήν ἀφθαρσία τῆς αἰωνίου ζωῆς καί Αναστάσεως. Γιά τόν λόγο αὐτό ὀνομάζεται «Πάσχα» πού σημαίνει «διάβαση» στήν ἑβραϊκή γλῶσσα. Ὁ ἄνθρωπος, μετά τήν πτώση του ἀπό τόν Παράδεισο, εἰσῆλθε στήν φθορά καί στόν θάνατο. Ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί Πλάστη του ἀπό τόν Ὁποῖον ἀντλοῦσε τήν ζωή, τήν ἐλευθερία, τήν χαρά, τήν ἁρμονική συνύπαρξη μέ τήν φύση καί ὅλα τά ἀγαθά καί κατήντησε βιολογική μονάδα πού ἀγωνίζεται γιά τήν ἐπιβίωση, ὑπόδουλος στά πάθη καί στήν φοβερή κυριαρχία τοῦ θανάτου.

Ἡ νίκη πού ἐπέφερε ἐναντίον τοῦ θανάτου μέ τήν Ἀνάστασή Του, ὁ Ενανθρωπήσας Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἄνοιξε τόν δρόμο τῆς ἐπανόδου τοῦ ἀνθρώπου στήν προπτωτική του κατάσταση.

Τό δεύτερο γεγονός, πού μᾶς προσφέρει ὡς δυνατότητα βιώσεως ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, εἶναι τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς μας καί ἡ διεύρυνσή της, ὥστε νά δεχθεῖ ὅλο τόν κόσμο. Γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος πιστό καί σταυροαναστάσιμο μέλος τῆς Ἐκκλησίας χρειάζεται νά ἐξέλθει ἀπό τόν ἐγωκεντρικό του χῶρο καί νά δεχθεῖ ὅλο τόν κόσμο, νά γίνει οἰκουμενικός Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἀπό τήν ἔλλειψη τέτοιων ἀνθρώπων πάσχει σήμερα ἡ κοινωνία μας καί ἡ ἀνθρωπότητα γενικότερα.

Μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία ἑνοποιεῖται ὁ ἄνθρωπος ὡς προσωπικότητα καί ἀνακτᾶ τήν χαμένη ὀντολογική ἐλευθερία του καί βιώνει καί διαχέει παντοῦ γύρω του τήν ἀληθινή ἀγάπη. Κανένα φιλοσοφικό, πολιτικό ἤ ἁπλῶς θρησκευτικό σύστημα δέν μπορεῖ νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο. Μόνο ἡ συνάντησή του μέ τό αἰώνιο πρόσωπο τοῦ Ἀναστημένου Θεανθρώπου Κυρίου, πού πραγματώνεται στόν σταυροαναστάσιμο χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θά τοῦ διανοίξει τόν νοῦ, ὥστε νά κατανοήσει ποιός εἶναι, ποιός καί γιατί τόν δημιούργησε καί πρός τά ποῦ πορεύεται. Μόνο σέ αὐτήν τήν σχέση πληροῦται ἀπό ἀλήθεια, ἐλευθερία, δικαιοσύνη καί ἀγάπη καί γίνεται ἀναστημένη προσωπικότητα πού ἔχει ὑπερβεῖ τήν φθορά καί τόν θάνατο.


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Πρόγραμμα 24 - 27 Μαρτίου

Πέμπτη 24-3
6μμ. -- ο εσπερινός της εορτής.
 
Παρασκευή 25-3
7.30-10.30πμ. -- ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και η δοξολογία για την εθνική εορτή.
7.30μμ -- η ακολουθία των Β' Χαιρετισμών.
 
Σάββατο 26-3
7.30-9.30πμ. -- ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
6μμ. -- ο αναστάσιμος εσπερινός. Συγκέντρωση λουλουδιών.
 
Κυριακή 27-3 της Σταυροπροσκυνήσεως
7.30-10.30πμ. -- ο όρθρος, η τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως και η Θεία Λειτουργία.
5μμ. -- ο κατανυκτικός εσπερινός.

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Λειτουργικό Πρόγραμμα 11 έως 13 Μαρτίου

Παρασκευή 11-3
 • 6μμ. τα κόλλυβα για το Ψυχοσάββατο.
 • 7.30μμ. οι Α' Χαιρετισμοί.

Σάββατο 12-3
 • 7.30-9.30πμ. Θεία Λειτουργία.
 • 8.30μμ-00.30 εσπερινός, όρθρος, Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των ιερών εικόνων.

Κυριακή 13-3
 • 7.30-10.30πμ. όρθρος, Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των ιερών εικόνων ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος.
 • 5μμ. ο κατανυκτικός εσπερινός.