Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Πρόγραμμα Μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021

 ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Τὴν Δευτέρα, μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, διαβάζουμε στὸ Συναξάρι τῆς ἡμέρας: «Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς, αὐτὸ τὸ πανάγιον καὶ ζωοποιὸν καὶ παντοδύναμον ορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ ὁμότιμον καὶ ὁμοούσιον καὶ ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ» καὶ καταλήγει: «Τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῶν Ἀποστόλων σου Χριστὲ Θεός, ἐλέησον μᾶς. Ἀμήν». ἑβδομάδα, λοιπόν, μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἑβδομάδα τοῦ ἁγίου Πνεύματος «καὶ κατάλυση εἰς πάντα».

Κατὰ τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι τὸ Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς ὁμολογοῦμε: «καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».

βεβαιότητα τῆς πατερικῆς θεολογίας εἶναι ὅτι, χωρὶς τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μαρτυρία καταντᾶ κενὸς τόπος, διακονία ἐπιτήδευση, προσευχὴ μονόλογος, κοινωνία ἀπρόσωπη μᾶζα, ποιμαντικὸς μόχθος ὁργανωτικὴ κίνηση στὸ κενό. Ἀντίθετα, μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔχουμε ζωὴ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν πτώση νίκη, ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μετάνοια καὶ καινούργια ζωή. Ὅσοι βαπτίζονται στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἐνδύονται τὸν Κύριο καὶ εἰσέρχονται στὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἰκειοποιοῦνται τὴν ζωὴ τοῦ Θεοῦ.

Ὅλη ἡ ἐπιμέλεια καὶ ὁ ἀγῶνας τοῦ ἀνθρώπου συγκεντρώνονται στὴν ἀπόκτηση τοῦ Πνεύματος τοῦ Κυρίου καὶ τὴν καρποφορία τῶν καρπῶν του, ἀπὸ τοὺς ὁποίους γνωρίζεται καὶ μὲ τοὺς ὁποίους ἐκφράζεται ἡ χριστιανικὴ ζωή. Κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο: «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια·...». Χωρὶς τὸ ἅγιο Πνεῦμα εἴμαστε ξένοι καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ τὴν μετοχὴ μας ὅμως στὴν χάρη τοῦ Πνεύματος συναπτόμαστε μὲ τὴν Θεότητα.

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα οἰκοδομεῖ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τελειώνει τὰ μυστήρια, χορηγεῖ, ἐνεργεῖ, αὐξάνει καὶ τελειώνει τὰ πάντα, μᾶς χαρίζει κάθε πλήρωμα εὐλογίας στὸν παρόντα αἰῶνα καὶ στὸν μέλλοντα. Ἡ ἀπουσία ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ γεννᾶ τὴν ἐσωτερικὴ ἐρήμωση καὶ ἐρείπωση τοῦ ἀνθρώπου, τὴν σύγχυση καὶ τὴν διαστροφή, τὸ ψέμα καὶ τὴν τραγωδία, τὴν ἀδυναμία καὶ ἀποτυχία τοῦ καλουμένου πνευματικοῦ βίου.

Ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γεννᾶ τὴν κρίση καὶ τὰ δεινά του. Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς μας εἶναι στὴν οὐσία του ἀντιπνευματικός. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ὀρθολογιστὴς ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ παραδεχθεῖ τὴν ἀλήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἠθικὴ ἀταξία τῆς ζωῆς του φυγαδεύει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν πραγματικὴ χαρά, τὴν βαθειὰ εἰρήνη, τὴν μακροθυμία καὶ τὴν πηγαία καλοσύνη.

Ἀποθεώνει τὸ πρόσκαιρο, τὸ ἐπιφανειακό, τὸ φανταχτερό. Ὅμως, χωρὶς τὴν πνοὴ καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅσο καὶ ἂν προσπαθεῖ μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν θολὴ σύγχυση καὶ τὸν παραλογισμὸ στὸν ὁποῖο ζεῖ. Μιλᾶ γιὰ τὴν ἑνότητα ἀλλὰ ζεῖ τὴν διαίρεση, τὸν διχασμὸ καὶ τὴν διάσταση. Διακηρύσσει ὅτι βρίσκεται στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπικοινωνίας, ποῦ καταργεῖ σύνορα καὶ φραγμοὺς καὶ ὅμως, ἐγκλωβίζεται στὴν ἀπομόνωση, τὴν μοναξιά, τὴν πλήξη καὶ τὴν κατάθλιψη.

Ἀδελφοί μου, μόνο μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μπορεῖ ὁ ἀγῶνας μας νὰ ἔχει καρποὺς γιὰ νὰ ἐπανορθώνουμε τὴν σχέση μας, τὴν κοινωνία, μὲ τὸν ἐαυτό μας, τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους. Αὐτές τίς ἡμέρες ἰδιαίτερα, ἐγκαρδίως ἄς προσευχηθοῦμε:

«Πνεῦμα ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, ἐλθέ, ἀπερίγραπτον φῶς, τὸ πάντα πληροῦν καὶ ζωοποιοῦν, καὶ φώτισον ἡμᾶς τοὺς ἐσκοτισμένους τοῖς πάθεσιν· ἴασαι τὴν φύσιν ἡμῶν τὴν συντριβεῖσαν ἐκ τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ, διὰ τῆς μεταλήψεως τῶν ἀχράντων το Χριστοῦ μυστηρίων τύπωσον ἐν ἡμῖν τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, τοῦ ταπεινοῦ καὶ πράου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ αἴροντος τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου· δεόμεθά Σου, ταχὺ ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». Ἀμήν.


ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

Τήν Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ, ἡ Ἐνορία μας πανηγυρίζει τήν Παναγία τήν Πορταΐτισσα. Τό πρόγραμμα τῆς πανηγύρεως ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΣΑΒΒΑΤΟ 5ῃ Ἰουνίου

ΩΡΑ 19:00’–21:00’ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἀπὸ ὅλους.

ΩΡΑ 9:30'                Ἱερά Ἀγρυπνία

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Ἰουνίου

ΩΡΑ 07:00’–10:30’ Ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρούσης καί Κεντρικῆς Τανζανίας κ. Ἀγαθονίκου. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θά γίνει ἡ ἔξοδος τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στόν προαύλειο χῶρο καί ἀγιασμός. Θά εὐλογηθοῦν καί τά κόλλυβα τῆς Παναγίας.

ΩΡΑ 19:00’–20:00’ Ὁ Ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνον καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας.


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Τετάρτη 2/6 καί 9/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας Πέμπτη 10/6 τῆς Θείας Ἀναλήψεως. Παρασκευή 11/6 τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ. Τετάρτη 16/6 καί 23/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 24/6 τό Γενέθλιο τοῦ Προδρόμου. Τρίτη 29/6 Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἀποστόλων. Τρίτη 30/6 Σύναξη τῶν 12 Ἀποστόλων καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.


ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ – ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τὴν Τρίτη 8 Ἰουνίου καὶ ὥρα 8μμ μέ 12 τά μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερό μας ναὸ ἱερὰ ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης, θά γίνει καί ἰδιαίτερη δέηση γιά τούς διαγωνιζόμενους μαθητές. Θερμή παράκληση, τα παιδιά νά ἐκκλησιαστοῦν, νά κοινωνήσουν καί ὅλοι μας θερμά νά προσευχηθοῦμε γιά τόν ἀγώνα τους καί τήν ἐπιτυχία τους.

Τὴν Παρασκευὴ 23 Ἰουλίου καὶ ὥρα 8:30μμ μὲ 12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας Χριστίνης.

Τὸ μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως κατὰ τοὺς μῆνες Ἰούνιο καὶ Ἰούλιο τελεῖται κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννόησης.

π. Δημήτριος Θεοδώρου 6945750755 - π. Δημήτριος Γαλάνης 6971897040


ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

  • Τὴν Παρασκευή 18 Ἰουνίου μαζί μὲ τὸν Ἑσπερινό 7μμ. θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα τοῦ Ψυχοσαββάτου τῆς Πεντηκοστῆς.

  • Τὸ Σάββατο 19 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-8:30πμ. μαζί μὲ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα. Παρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ ἑτοιμάσουμε τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφοὺς μας.

  • Τὴν Κυριακή 20 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀμέσως, ὁ μέγας ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας. Τὴν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχουμε κατάλυση εἰς πάντα.

  • Τήν Δευτέρα 21 Ἰουνίου 7-10πμ Ὅρθρος καί Θ. Λειτουργία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Πέμπτη 1/7 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Τετάρτη 7/7 τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 8/7 τοῦ Ἁγίου Προκοπίου. Κυριακή 11/7 τῆς Ἁγίας Εὐφημίας. Τετάρτη 14/7 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 17/7 τῆς ἁγίας Μαρίνης. Τρίτη 20/7 τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ. Τετάρτη 21/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 22/7 τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Τρίτη 27/7 τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Τετάρτη 28/7 τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.


«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 

καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 

καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 

Φιλάνθρωπε, δόξα σοι».


ΚΑΛΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

Σύνδεσμοι διαδικτυακών συνάξεων

Σύναξη μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου κάθε Σάββατο στις 4μμ

https://us02web.zoom.us/j/89731181509?pwd=WjI2d2d2QS95SGpSb1k4alpUWnpBdz09

Meeting ID: 897 3118 1509
Passcode: 098469

 

Σύναξη μαθητών Δημοτικού κάθε Σάββατο στις 5μμ

https://us02web.zoom.us/j/89731181509?pwd=WjI2d2d2QS95SGpSb1k4alpUWnpBdz09

Meeting ID: 897 3118 1509
Passcode: 098469

 

Σύναξη μαθητών προσχολικής ηλικίας κάθε Σάββατο στις 6μμ

https://us02web.zoom.us/j/89731181509?pwd=WjI2d2d2QS95SGpSb1k4alpUWnpBdz09

Meeting ID: 897 3118 1509
Passcode: 098469

 

Σύναξη φοιτητών και νέων κάθε Δευτέρα στις 9μμ

https://us02web.zoom.us/j/81285506182?pwd=U0pOOWRtYzU1cFM5L1Z5S1pZeE9Ydz09

Meeting ID: 812 8550 6182
Passcode: 031352

 

Σύναξη γονέων κάθε Τρίτη στις 9.30μμ

https://us02web.zoom.us/j/86185778185?pwd=dnUzK3NtcVk5UkpnTy9ZMFBGOE5Tdz09

Meeting ID: 861 8577 8185
Passcode: 622827

 


Σάββατο 8 Μαΐου 2021

Πρόγραμμα Μηνός Μαΐου 2021

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο γεγονός μέσα στήν ἱστορία. Πρόκειται γιά θέωση καί ἀνάσταση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί γιά ἐλπίδα θεώσεως καί ἀναστάσεως τῆς δικῆς μας ὑποστάσεως. Ἀφοῦ βρέθηκε τό φάρμακο, ὑπάρχει ἐλπίδα ζωῆς. Διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστού ἀποκτᾶ ἄλλο νόημα καί ἡ ζωή καί ὁ θάνατος.

Δέν θεωροῦμε ὡς ζωή τό σύνολο τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά τήν κοινωνία μέ τόν Θεό. Καί δέν θεωροῦμε θάνατο τό τέλος τῆς παρούσης ζωῆς, ἀλλά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Χριστό, ἐνῶ ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα δέν εἶναι θάνατος, ἀλλά προσωρινός ὕπνος.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀκριβῶς ἐπειδή αἰσθάνεται ἑνωμένος μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό, μπορεῖ νά ὁμολογεῖ: “Εἶμαι πεπεισμένος, ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, οὔτε δυνάμεις, τίποτε εἰς τό παρόν, τίποτε εἰς τό μέλλον, τίποτε εἰς τά ὕψη, τίποτε εἰς τά βάθη, κανένα ἄλλο δημιούργημα δέν θά μπορέσῃ νά μᾶς χωρίσῃ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν ἔδειξε διά τοῦ Χριστοῦ Ιησοῦ τοῦ Κυρίου μας”(Ρωμ. Η’, 38-39).

Στόν κατηχητικό λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας θριαμβευτικός παιάνας τῆς νίκης, λέγεται ὅτι μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ξεπεράστηκαν ὅλα τά ἀνθρώπινα προβλήματα.

- Κανείς δέν πρέπει νά θρηνεῖ γιά τήν φτώχεια καί γενικά γιά τήν στέρηση τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν ἀγαθῶν, γιατί “ἐφάνη ἡ κοινή Βασιλεία”.

- Κανείς δέν πρέπει νά ὀδύρεται γιά τά ἁμαρτήματα πού διέπραξε, γιατί “συγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε”.

- Κανείς δέν πρέπει νά φοβᾶται τόν θάνατο, γιατί “ἠλευθέρωσε ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος”.

Αὐτό τό “μηδεῖς”(κανείς) εἶναι τό ἀπόλυτο πού δημιουργεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Ὅσο κλεινόμαστε στό σχετικό καί δέν εἰσερχόμαστε μέσα στήν ἀπολυτότητα τοῦ “μηδείς”, τόσο καί θρηνοῦμε, ὀδυρόμαστε καί φοβόμαστε.

Γι’ αὐτό κατά τίς εὐλογημένες, σαράντα τώρα, Ἀναστάσιμες τοῦ Κυρίου ἡμέρες, εὐχή καί προσευχή, καθημερινός πρωϊνός, ἑσπερινός καί βραδινός μας χαιρετισμός πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας, ἅς εἶναι ὁ ἀναστάσιμος ὕμνος καί χαιρετισμός:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!


ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ἐπιθυμοῦμε, καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, εἰλικρινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ συμμετοχή τους στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Εὐχαριστοῦμε τούς εὐσεβεῖς γονεῖς πού συνοδεύουν τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία καί τά στηρίζουν στήν χριστιανική πίστη. Τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους πού στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ ἀγάπης τους. Τοὺς συνδρομητάς ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, τοὺς προσφέροντας δῶρα καὶ δέματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Ἀκόμη εὐχαριστοῦμε τούς νέους, τίς νέες καί τά παιδιά πού κοπιάζουν στό ἐνοριακό ἔργο. Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος ἑκατονταπλασίονα νὰ ἀνταποδόσει πρὸς ὅλους καὶ τὶς οἰκογένειές Σας.

Χριστός Ἀνέστη!


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Τρίτη 11/5 Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομίτου καί Κυρίλλου καί Μεθοδίου. Τετάρτη 12/5 καί 19/5 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 21/5 Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων. Τρίτη 25/5 ἡ Γ’ Εὐρεσις τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τετάρτη 26/5 τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 27/5 Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩΝ

Κυριακή 9/5: 7-9.30πμ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

                        10-11πμ Θεία Λειτουργία

Σάββατο 15/5: 7-11μμ(βράδυ) Ἑσπερινός, Ἱερό Εὐχέλαιο, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Κυριακή 16/5: 7-10.15πμ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Σάββατο 22/5: 7-11μμ(βράδυ) Ἑσπερινός, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Κυριακή 23/5: 7-10.15πμ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Σάββατο 29/5: 7-11μμ(βράδυ) Ἑσπερινός, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Κυριακή 30/5: 7-10.15πμ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

- Κάθε Δευτέρα 9μμ συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους (διαδικτυακά).

- Κάθε Τρίτη 7μμ ἑσπερινός, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

- Κάθε Τρίτη 9.30μμ συνάντηση μέ γονεῖς τῶν κατηχητικῶν σχολείων.

- Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἑσπερινή ὁμιλία.

- Κάθε Σάββατο 5-6μμ κατηχητικὴ συνάντηση μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες κάθε βαθμίδος (διαδικτυακά).

- Τὴν Κυριακὴ 30 Μαΐου καὶ ὥρα 7μμ στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους.


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ἡ ἱερὰ Ἐξομολόγηση κάθε Δευτέρα ἀπό τόν π. Δημήτριο Γαλάνη(6971897040) καί κάθε Πέμπτη ἀπό τόν π. Δημήτριο Θεοδώρου(6945750755) κατόπιν τηλεφωνικῆς συννενόησης.

Στίς 31 Μαΐου μετά τόν ἑσπερινό θά τελεσθεῖ καί ὁ ἀγιασμός γιά τόν καινούργιο μῆνα.


ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5ῃ Ἰουνίου

ΩΡΑ 19:00’–21:00’ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἀπὸ ὅλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Ἰουνίου

ΩΡΑ 07:00’–10:30’ Ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν τὰ κόλλυβα τῆς Παναγίας.

ΩΡΑ 19:00’–20:00’ Ὁ Ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνον καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Κυριακή του Θωμά - Δύο Θ. Λειτουργίες

Την Κυριακή του Θωμά, 9 Μαΐου, θα τελεστούν δύο Θείες Λειτουργίες

7 με 9.30πμ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

10 με 11πμ Θεία Λειτουργία